Referencie za rok 2009

Č.
Predmet zmluvy
 Náklad Eur
 Začatie
 Ukončenie
Objednávateľ
1
 Oprava a údržba ciest v okrese
 Banská Bystrica
10 556
02/09
03/09
 BB RSC,Závod 11
 Banská Bystrica
2
 Vysprávky miestnych komunikácií
 technológiou PNEUMOTRYSK
26 019
04/09
06/09
 Mesto
 Banská Štiavnica
3
 Hrochoť, oprava krytov miestnych
 komunikácií
27 461
04/09
04/09
 Obec Hrochoť
4
 Stará Huta, rekonštrukcia obecného
 vodovodu
84 236
03/09
06/09
 Obec Stará Huta
5
 Nová Baňa, zriadenie asf. krytu MK
 Banícka, Kolibská 
72 082
05/09
05/09
 Technické služby
 Nová Baňa
6
 Položenie asfaltového krytu
 oprava výtlkov za studena
33 232
05/09
12/09
 C.S.BITUNOVA
 Zvolen
7
 ČS PHM Dolná Strehová, zriadenie
 MK a spevnených plôch
66 450
05/09
07/09
 Ing.Žilková Zuzana
 Dolná Strehová
8
 Opravy MK Šupkova, Smreková a
 chodníkov v Podbrezovej
64 704
06/09
09/09
 Obec Podbrezová
9
 Oprava cesty III/6657 po
 prekopávkach kanalizácie
18 242
06/09
06/09
 Obec Nemecká
10
 Opravy MK a zriadenie živičných
 krytov v obci Valaská
85 644
06/09
06/09
 Obec Valaská
11
 Opravy MK - ulica kpt. Nálepku
 v obci Hronec
32 489
06/09
06/09
 Obec Hronec
12
 Protipožiarna lesná cesta Čelienec –
 Cížina, rekonštrukcia
195 846
06/09
08/09
 Obecné lesy
 Ľubietová
13
 Nemecká, opravy MK
 Školská, Mládežnická
31 808
07/09
07/09
 Obec Nemecká
14
 Rekonštrukcia lesnej cesty DOLINA
397 439
07/09
08/09
 Urbár-Révajka
 Uhorské
15
 Rekonštrukcia MK „ Cesta na
 Hlivov vrch
29 556
09/09
09/09
 Obec Kriváň
16
 Opravy živičných krytov MK
 Išpanka a Lúky
36 796
10/09
10/09
 Obec
 Tekovská Breznica
17
 Sliač, opravy MK–J.Fučíka,
 kpt.Nálepku Ľ.Štúra, Družstevná
45 714
10/09
10/09
 Mesto Sliač
18
 Pokládka živičného krytu vozoviek
 cesty II. a III. triedy
32 472
11/09
11/09
 STRABAG s.r.o.
19  Hronec, Opravy MK - ulica Mlynská,
 Jilemnického
54 764 11/09 11/09
 Obec Hronec
20  Oprava výtlkov a porúch komunikácií
 v regióne
10 166
04/09 11/09
 BB RSC Závod 15
 Zvolen
21  Rekonštrukcia chodníkov v obci
 Sielnica II. a III.etapa
57 907 11/09 04/10  Obec Sielnica