O firme

     Spoločnosť RENOVIA s.r.o. bola založená v roku 1995 ako výlučne slovenská firma, bez zahraničnej kapitálovej účasti.

      Naša spoločnosť – ako prvá v strednej Európe – vyvinula a následne vyrobila mobilné technologické zariadenie PNEUMOTRYSK, určené najmä na opravy výtlkov, výmoľov, sieťových rozpadov a rôznych iných závad v povrchu asfaltových a betónových ciest.

     V minulosti sme realizovali stavby, opravy a údržbu na všetkých druhoch cestných komunikácií - od lesných ciest, miestnych komunikácií, až po diaľnice a máme skúsenosti aj s realizáciou stavieb spolufinancovaných z európskych štrukturálnych fondov (SAPARD).

     Predmetom činnosti našej spoločnosti je:

- komplexná realizácia dopravných, inžinierskych a priemyselných stavieb

- vykonávanie dopravných stavieb - ciest, miestnych komunikácií, spevnených plôch, vnútroareálových komunikácií, výrobných priestorov, ihrísk, parkovísk a chodníkov s povrchom za horúca realizovaným živičným, betónovým, dláždeným prípadne nespevneným včítane prislúchajúcich objektov a zariadení – dažďovej a splaškovej kanalizácie, lapačov, uličných vpustí a šachiet, oporných múrov, priepustov, premostení do 4 m, rámp, zábradlí, zvodidiel, obrubníkov...

- rekonštrukcia a opravy ciest, miestnych komunikácií, spevnených plôch, úpravy po rozkopávkach živičnou zmesou realizovaných za horúca. Oprava prislúchajúcich objektov.

- opravy ciest, miestnych komunikácií, spevnených plôch, výtlkov, prasklín živičných aj ostatných krytov za studena kationaktívnou asfaltovou emulziou, technologickým zariadením PNEUMOTRYSK

- cestná nákladná autodoprava

- prenájom stavebných strojov, dopravných zariadení a malej mechanizácie

     Technické vybavenie našej spoločnosti svojím rozsahom a kvalitatívnou technickou úrovňou zodpovedá požiadavkám kladeným na vyššie uvedené práce a technológie.

     Práce vykonávajú pracovníci s dlhoročnými skúsenosťami, v zodpovedajúcej profesijnej skladbe spĺňajúci požiadavky zákona NR SR č.236/2000 Z.z. o odbornej spôsobilosti vo výstavbe ako aj v ostatných činnostiach spoločnosti.

     Kvalitou poskytovaných služieb sa naša spoločnosť zaradila medzi špičkových dodávateľov, čo potvrdzuje aj percento reklamácií nižšie ako 0,05% objemu vykonávaných prác.