Politika spoločnosti


  Motto:

Spokojný zákazník je zárukou prosperity firmy.

Prosperujúca firma je zárukou spokojnosti pracovníkov.

Spokojný a aktívny pracovník je zárukou spokojnosti zákazníkov.

 

  Vízia:
 

Poskytovať čo najširšiemu okruhu zákazníkov vysoko profesionálne, odborné a spoľahlivé služby a produkty v oblasti:

 

 • Oprava ciest asfaltovaním, údržba ciest

 • Uskutočňovanie inžinierskych stavieb a ich zmien
   

 

Politika spoločnosti

RENOVIA, s.r.o.

 

 • Spokojnosť zákazníka je našou najvyššou prioritou.

 • Kvalita je prvá a základná úloha, za splnenie ktorej zodpovedajú zamestnanci spoločnosti na všetkých riadiacich a výkonných miestach.

 • Každý náš zamestnanec je reprezentantom spoločnosti a svojou prácou a vystupovaním pomáha budovať dobré meno spoločnosti a stabilizovať pozíciu spoločnosti u zákazníkov.

 • Sledovať nové trendy a napredovať spolu s dynamický sa rozvíjajúcim trhom tak, aby naša spoločnosť bola vždy schopná splniť očakávania zákazníka na kvalitu služby a dodávky

 • Zisťovať potreby zákazníkov prostredníctvom komunikácie s nimi a pružným reagovaním na ich požiadavky odlíšiť sa od konkurencie a udržať si ich dôveru.

 • Vytvárať podmienky pre správne fungovanie integrovaného systému vybudovaného podľa noriem ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

 • Zaväzujeme sa spĺňať požiadavky a trvalo zlepšovať efektívnosť integrovaného manažérskeho systému.

 • Aktívne sa podieľať na ochrane a prevencii ochrany životného prostredia.

 • Zabezpečovať a presadzovať všetky povinnosti vyplývajúce z právnych a iných požiadaviek

 • Budeme dodržiavať príslušne právne požiadavky a iné požiadavky, ktoré sme sa zaviazali plniť a vzťahujú sa na naše environmentálne aspekty

 • Cestou prevencii predchádzať haváriám, skoro nehodám a situáciám , ktorých dôsledky by mohli mať negatívny dopad na zdravie zamestnancov a na životné prostredie a jeho znečisťovanie

 • Budeme vykonávať konzultácie za spoluúčasti pracovníkov a zástupcov pracovníkov

V Lieskovci 20.05.2019

                                                                                          Jozef Veselovský

                                                                                        Konateľ spoločnosti