Referencie za rok 2014

 
Č.
Predmet zmluvy
Náklady v Eur
 Začatie
 Ukončenie
Objednávateľ
1
Položenie asfaltového koberca v obci Kováčová, ul. Plánočkova  

18 418

0314

0314

Obec Kováčová

2
Opravy krytov MK Gorkého a lokálne opravy miestnych komunikáci

37 707

0414

0714

Mesto Sliač

3
Rekonštrukcia ulice Krčméryho Banská Štiavnica, I.etapa

53 708

0514

0714

Mesto Banská Štiavnica

4
Banská Štiavnica, vysprávky a opravy MK za tepla a PNEUMOTRYSKOM

35 283

0514

1014

Mesto Banská Štiavnica

5
Rekonštrukcia MK IBV Dovičiačka a priestranstva pred ŽS

78 166

0414

0914

Obec Kriváň

6
Oprava miestnych komunikácií v meste Krupina

55 744

0414

1014

Mesto Krupina

7
Riečka, opravy miestnych komunikácií Cintorín, MK pod Cintorínom

18 353

0514

0514

Obec Riečka

8
Korytárky, opravy krytov miestnych komunikácií  

87 227

0514

1114

Obec Korytárky
9
Oprava a rozšírenie miestnych komunikácií v meste Žarnovica

86 882

0614

1014

Mesto Žarnovica

10
Oprava lokálnych výtlkov a rozkopávok v obci Heľpa   
25 000
0814
0814
Obec Heľpa
11
Opravy ciest v extraviláne obce Litava
21 756
0714
0714
Obec Litava
12
Opravy krytov miestnych komunikácií v meste Hriňová
22 227
0714
0914
Mesto Hriňová
13
Oprava výtlkov, porúch komunikácií a práce zimnej údržby v  BBSK
6 907
0114
0214
Regionálna správa a údržba ciest BBSK
14
Oprava výtlkov komunikácií BB RSC studenou technológiou a za tepla

24 152

0214

1114

C.S.BITUNOVA Zvolen

15
Rekonštrukcia MK v obci Vidiná, ul.Riečna a ul.Športová   
47 914
0714
0914
Obec Vidiná
16
Položenie asfaltového krytu miestnych komunikácií a zriadenie plôch
44 465
0714
1214
ZEDA B.BYSTRICA s.r.o.
17
Rekonštrukcia MK a oprava fasády
MŠ Beňuš
85 530
0814
0914
Obec Beňuš
18
Rekonštrukcia miestnych komunikácií Veľká Lehota II.etapa
105 069
0914
1014
Obec Veľká Lehota
19
Oprava miestnych komunikácií v obci Malá Lehota   
19 611
1014
1014
Obec Malá Lehota

20

AB OZ Beňuš, spevnené plochy
68 382
0914
1014
LESY Slovenskej republiky, š.p. OZ Beňuš
21
Oprava miestnej komunikácie – Školská ulica v Dobrej Nive
13 123
0714
0714
Obec Dobrá Niva
22
Rekonštrukcia odstavnej plochy pri Zdravotnom stredisku v Žarnovici  
12 959
1114
1114
Mestský podnik služieb s.r.o. Žarnovica
23
Oprava miestnych komunikácií v obci Valaská  
28 589
1014
1014
Obec Valaská
24
Lesná cesta Poľana, oprava vozovky
26 496
1014
1014
LESY Slovenskej republiky,š.p. OZ Kriváň
25
Rekonštrukcia miestnej komunikácie pri cintoríne Sebechleby
9 979
1014
1014
Obec Sebechleby
26
Oprava komunikácie ul. Nálepkova v meste Brezno  
12 497
1114
1114
Mesto Brezno
27
Opravy miestnych komunikácií v obci Hrochoť
19 380
1014
1114
Obec Hrochoť
28
Rekonštrukcia verejného priestranstva pred OÚ v obci Malé Straciny
27 623
1014
1014
Obec Malé Straciny
29
Opravy miestnych komunikácií v obci Hronec
12 962
0814
0814
Obec Hronec

30

Oprava vnútroareálových komunikácií v ŽP Podbrezová
11 197
0714
0714
Železiarne Podbrezová a.s.