Referencie za rok 2013

Č
Predmet zmluvy
Náklady v Eur
 Začatie
 Ukončenie
Objednávateľ
1
​Oprava výtlkov,porúch komunikácií a práce zimnej údržby v  BBSK
41 603
0113
0613
Regionálna správa a údržba ciest BBSK
2
Oprava výtlkov komunikácií BB RSC studenou technológiou a za tepla
38 932
0213
1213
C.S.BITUNOVA Zvolen  
3
Banská Štiavnica, vysprávky a opravy MK za tepla a PNEUMOTRYSK
42 426
0413
0913
Mesto Banská Štiavnica
4
Oprava vnútro areálových komunikácií studenou technológiou a za tepla
20 960
0313
0613
Železiarne Podbrezová a.s.
5
Oprava krytov miestnych komunikácií Banícka a Ľ.Štúra  
39 554
0513
0613
Mesto Veľký Krtíš
6
Oprava a rozšírenie miestnych komunikácií v obci Sebechleby
22 649
0513
0513
ZEDA B.BYSTRICA s.r.o.
7
Zriadenie asfaltového krytu a konštrukčných vrstiev komunikácií
30 411
0413
0713
GEOSTAV DETVA s.r.o.
8
Rekonštrukcia a oprava areálových komunikácií spoločnosti ZSNP, a.s.
18 677
0213
0713
ZSNP, a.s., Žiar nad Hronom
9
Opravy a zriadenie krytov miestnych komunikácií a chodníkov
10 218
0613
1013
Mesto Sliač
10
Oprava miestnych komunikácií a zriadenie asfaltových plôch v obci  
29 249
0613
1013
Obec Lieskovec
11
Oprava vnútro areálovej komunikácie a asfaltových plôch
33 371
0513
1013
EM - KMEŤ Hliník nad Hronom
12
Rekonštrukcia obecných ciest v obci Bušince I./II. etapa
56 771
0613
1113
Obec Bušince
13
Rekonštrukcia a opravy miestnych komunikácií v obci
23 799
0613
1013
Obec Sklabiná
14
Nemecká – oprava miestnych komunikácií
19 169
0713
0713
Obec Nemecká
15
Zriadenie asfaltového krytu vnútro areálovej plochy Banská Bystrica
12 655
0613
0613
ALESTAV, s.r.o.
16
Výstavba chodníkov a úprava miestnej komunikácie
66 593
0613
0813
Obec Dulov
17
Oprava MK v meste Krupina dýzovou technológiou pneumotrysk  
12 648
0813
1013
Mesto Krupina
18
Oprava a údržba MK asfaltobetónom a metódou pneumotrysk
21 015
0813
0913
Mesto Žarnovica
19
Obnova a oprava povrchu ciest v obci Štiavnik  
103 302
0913
1113
Obec Štiavnik
20
Hriňová, zriadenie spevnených plôch a odvodnenia  
10 970
0813
0813
Ján BOBRO – pekáreň Hriňová
21
Čierny Balog – MK Strakovo  
20 612
0913
0913
Obec Čierny Balog
22
Hronec – úprava a opravy miestnych komunikácií
16 810
0813
0913
Obec Hronec
23
Opravy komunikácií po zimnej prevádzke v správe obce Vlčany
29 507
0913
0913
Obec Vlčany
24
Opravy miestnych komunikácií v obci Hrochoť   
39 118
1013
1013
Obec Hrochoť
25
Oprava porúch miestnych komunikácií v meste Veľký Krtíš  
14 212
0413
0513
Podnik verejno prospeš. služieb Veľký Krtíš
26
Predĺženie miestnej komunikácie Plánkova ulica – ihrisko v obci Babiná
23 759
0813
0913
Obec Babiná
27
Oprava miestnych komunikácií a zriadenie asfaltových krytov
27 105
0813
0913
Obec Kriváň
28
Zriadenie živičných krytov v areály DOKA Banská Bystrica
34 003
0913
1013
Miroslav Greško – BIELOSTAV, Tajov
29
Rekonštrukcia chodníka CINTORÍN- DOM KULTÚRY a oprava MK   
37 299
1013
1113
Obec Horná Ždaňa
30
Oprava krytu miestnych komunikácií a zriadenie spevnených plôch
29 076
0913
0913
Obec Vígľaš
31
Lesná cesta Očová – Hlboká, oprava lesnej cesty
50 216
0913
1013
LESY Slovenskej republiky, š.p.
32
Klenovec revitalizácia – zriadenie asfaltových konštrukčných vrstiev
41 279
1113
1113
PUR-STAV KB s.r.o. Lieskovec
33
Zriadenie asfaltových krytov komunikácie a parkovísk B.Štiavnica
26 667
1113
1113
SimKor, s.r.o. Banská Štiavnica
34
Oprava krytu miestnych komunikácií a zriadenie spevnených plôch   
29 076
0913
0913
Obec Vígľaš
35
Rekonštrukcia povrchu miestnej komunikácie na osade Vrchdobroč
13 110
0913
0913
Obec Detvianska Huta
36
Čerpacia stanica PHM Hontianske Nemce – zriadenie asfaltového krytu
16 247
0813
0813
Ľubomír DADO